Tillämpningen är beroende av rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen, den så kallade, generalklausulen. Den innehåller fyra kumulativa rekvisit; skatteförmånsrekvisitet, medverkansrekvisitet, avsiktsrekvisitet och syftesrekvisitet. Rekvisiten är relativt vaga i sina formuleringar och lämnar stort utrymme för tolkning i det enskilda fallet.

5968

Frågan i målet var om ett förfarande stred mot skatteflyktslagen. De tre första rekvisiten i skatteflyktslagen ansågs därmed uppfyllda. Vidare 

Vaga rekvisit som ska täcka oförutsedda situationer, utröna lagstiftarens syfte och samtidigt öppnar för olika uppfattningar om vad som kan vara en väsentlig skatteförmån ska balanseras mot legalitetsprincipen och dess krav på förutsebarhet. Rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen är då inte uppfyllt och skatteflyktslagen kan därför inte tillämpas på förfarandet. Även fråga 2 ska alltså besvaras nekande. I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell. Det tredje rekvisitet i 2 § skatteflyktslagen innebär ett krav på att skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet. Vid den senaste ändringen av lagen, som företogs 1998, ändrades kravet från det ”huvudsakliga” skälet till det ”övervägande” skälet. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

  1. Billiga hotell huddinge
  2. Kompetenta barnet i förskolan
  3. Karin schoneveld
  4. 91 kinesiskt år
  5. Trettonafton 2021
  6. Gerlee jones
  7. Brand management
  8. Lottie lovelace xxx

Rekvisiten är relativt vaga i sina formuleringar och lämnar stort utrymme för tolkning i det enskilda fallet. Skatteverket anser att samtliga rekvisit enligt 2 § skatteflyktslagen är uppfyllda och att beskattningsunderlaget med tillämpning av lagens 3 § första mening bör bestämmas utan hänsyn till de kapitalvinster och löpande utgifter som rättshandlingarna medför. Skatterättsnämndens bedömning. Fråga 1 New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Är skatteflyktslagen tillämplig eller inte? Här finns en sammanställning i tabellform av rättsfall där Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om skatteflyktslagen är tillämplig eller inte. Syftet är att ge en överblick av när skatteflyktslagen bedömts vara tillämplig eller inte. Rekvisiten i punkterna 1 och 2 i 2 § skatteflyktslagen får därvid anses uppfyllda.

genomgång av kring vilka rekvisit skatteflyktslagen är uppbyggd och hur den är tänkt att tillämpas för att skapa en grundläggande förståelse hos läsaren. Genomgången är riktad mot förarbeten till skatteflyktslagen och tjänar som grund för kommande resonemang.

Lagen är uppbyggd kring olika rekvisit som måste vara uppfyllda för att lagen skall få sin tillämplighet. Rekvisiten bygger kring den skatteförmån som den skatteskyldiga uppnår genom sitt olagliga agerande. Rekvisiten har sin utgångspunkt i subjektiva bedömningar och därmed måste rättstillämparen använda sina egna reflektioner och Utgångspunkten är resultatet av rekvisiten i Lagen om skatteflykt.9 Det som fångas upp av rekvisiten är att betrakta som skatteflykt. Ett problem som därmed uppstår är vad som innefattas i rekvisiten.10 Skatteflyktsbegreppet skulle dock kunna vara vidare än så med tanke på transaktioner då så kallad genomsyn tillämpas.

Skatteflyktslagen rekvisit

Rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen är då inte uppfyllt och skatteflyktslagen kan därför inte tillämpas på förfarandet. Även fråga 2 ska alltså besvaras nekande. I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Skatteflyktslagen rekvisit

Samtliga rekvisit för tillämpning av skatteflyktslagen är således uppfyllda. Då gäller enligt 3 § skatteflyktslagen att taxeringsbeslut ska fattas som. Rättsläget idag är att skatteflyktslagen (1995:575) består av en generalklausul med fyra rekvisit som är kumulativa. När de fyra rekvisiten i generalklausulen är  7.4 Skatteflyktslagen tillämpbarhet vid fastighetspaketering . rekvisit för tillämpning av lag (1995:575) mot skatteflykt och underkände därmed förfarandet. Ett sätt är genom en allmän skatteflyktslag. I Sverige infördes den första skatteflyktslagen år 1980.

I Sverige infördes den första skatteflyktslagen år 1980. Idag är den uppbyggd kring fyra rekvisit som  Rekvisiten i 33 § avtalslagen är högt ställda, och bestämmelsen tillämpas restriktivt. Den stora En generalklausul finns i skatteflyktslagen (1995:575). A kommer dock troligen fortfarande att beskattas som om en vanlig utdelning hade skett.
Ballast bat

Det är därför glädjande att motta och läsa en så tydlig och pedagogisk dom där slutsatserna bygger på en strikt tolkning av alla tillämpliga rekvisit.

Då gäller enligt 3 § skatteflyktslagen att taxeringsbeslut ska fattas som.
Mina motagna filer

Skatteflyktslagen rekvisit


Det rekvisit som för närvarande uttrycks med orden “strida mot lag- stiftningens föreslogs att skatteflyktslagen inte skulle tillämpas om den skattskyldige.

Titel: I strid med lagstiftningens syfte – en analys av det fjärde rekvisitet i skatteflyktslagens 2 §, utifrån legalitetsprincipen Författare: Carolin Bartley Handledare: Anna Gerson Datum: 2012-05-14 Vidare är rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen inte uppfyllda eftersom förfarandet inte har inneburit någon skatteförmån för bolaget och bolaget har inte medverkat i rättshandlingar som lett till någon skatteförmån. Eftersom ingen skatteförmån har uppstått har den heller inte varit det övervägande skälet för förfarandet. De flesta mål i Regeringsrätten rör i och för sig tolkning och tillämpning av skattelag, men jag har för att undvika upprepningar valt att behandla endast några intressanta frågor, såsom praxis beträffande skatteflyktslagen.